αρχική

Τρέχουσες Μετεωρολογικές Συνθήκες, Κλιματική Μεταβλητότητα, και Εκτίμηση Κινδύνου Δασικής Πυρκαγιάς στα Επτάνησα

Το υποέργο 2 εξυπηρετεί τρείς θεμελιώδεις στόχους του έργου:

Α. Την συνεχή τροφοδότηση (ανά λεπτό) των Μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν κατά μήκος των Επτανήσων από ένα δίκτυο Μετεωρολογικών σταθμών, προκειμένου να γίνονται γνωστές σε πραγματικό χρόνο κυρίως οι συνθήκες βροχόπτωσης, ανέμου, θερμοκρασίας, υγρασίας, που προ-απαιτούνται για την διάγνωση και αντιμετώπιση πυρκαγιών και πλημμυρικών φαινομένων. Το δίκτυο διαθέτει 14 υψηλής τεχνολογίας σταθμούς, τύπου μόνιμου ανεμομετρικού ιστού ύψους 10 m (σύμφωνα προς το πρότυπο του Διεθνούς Μετεωρολογικού Οργανισμού WMO), το οποίο έχει 5-πλασιάσει την πυκνότητα σταθμών εδάφους στα Επτάνησα. Όταν το δίκτυο λειτουργεί σε Επιχειρησιακή μορφή (operational mode) τροφοδοτεί διαρκώς μέσω ασύρματων επικοινωνιών του δικτύου GSM συνολικά 104 μετρούμενες τιμές ανά λεπτό, τις οποίες μπορεί να διαθέσει σε πραγματικό χρόνο, μέσω μιας αλυσίδας εμπλεκόμενων λογισμικών. Η Επιχειρησιακή λειτουργία του δικτύου προϋποθέτει την διαρκή και κατάλληλου επιπέδου ετοιμότητα και λειτουργικότητα όλου του επιστημονικού εξοπλισμού καθώς και των περιφερειακών υποστηρικτικών διατάξεων. Ο στόχος Α επιτυγχάνεται μέσω του Πακέτου Εργασίας (ΠΕ) 2.1.1.

Β. Την διάγνωση και μελέτη της στατιστικής συμπεριφοράς των βροχοπτώσεων, των πλημμυρικών βροχοπτώσεων, των χαρακτηριστικών του ανέμου, των θερμοκρασιών, και των ξηρών περιόδων στα Επτάνησα, όπως αυτή προκύπτει από τις λεπτομερείς καταγραφές του δικτύου σταθμών (περίπου 140.000 τιμές ανά ημέρα). Επίσης, την αναγνώριση της εκδήλωσης κλιματικών ανωμαλιών στα Επτάνησα και την διάγνωση της έντασής τους. Τέλος την πρόβλεψη των κλιματικών μεταβολών που θα πρέπει να αναμένονται στα Επτάνησα, μέσω εξειδικευμένων Μαθηματικών προσομοιώσεων (μοντέλων) κλιματικής μεταβλητότητας στον ευρύτερο χώρο του Ιονίου. Ο στόχος Β επιτυγχάνεται μέσω του ΠΕ 2.1.2.

Γ. Την βασισμένη στα Μετεωρολογικά δεδομένα πραγματικού χρόνου, εκτίμηση του κινδύνου πυρκαγιών, ή σε περίπτωση πυρκαγιών σε εξέλιξη, την εκτίμηση της ταχύτητας και κατεύθυνσης διάδοσής τους. Στην κατεύθυνση αυτή, το υποέργο 2 αναλύει τα καταγεγραμμένα στοιχεία διαχρονικών πυρκαγιών στα Επτάνησα και την αντίστοιχη Στατιστική τους, και στην συνέχεια εντοπίζει και καταγράφει την θέση και την ποσότητα της καύσιμης ύλης και της δασικής βιομάζας στα Επτάνησα. Με βάση την παραπάνω πληροφορία και σε συνδυασμό με τα Κλιματικά δεδομένα, το έργο παράγει σενάρια (μοντέλα) στα οποία εντοπίζονται κατά την θερμή περίοδο του έτους οι περιοχές υψηλού κινδύνου και εκτιμάται ο τρόπος εξάπλωσης πιθανών πυρκαγιών σε αυτές τις περιοχές (Μοντέλα Καύσιμης Ύλης). Τέλος προτείνονται τρόποι και τεχνικά έργα πρόληψης και μείωσης των επιπτώσεων των πυρκαγιών στα Επτάνησα. Ο στόχος Γ επιτυγχάνεται μέσω του ΠΕ 2.1.4 – 2.1.7.