Κλιματική μεταβλητότητα στα Επτάνησα

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

• Διάγνωση της κλιματικής μεταβλητότητας της βροχόπτωσης και θερμοκρασίας στην περιοχή των Επτανήσων με βάση τα ιστορικά και σύγχρονα δεδομένα, χρονικής κάλυψης ως και 130 ετών.
• Διάγνωση των κλιματικών χαρακτηριστικών και εξελικτικών τάσεων των επεισοδίων πλημμυρικών βροχοπτώσεων, ξηρών περιόδων, και περιόδων υψηλών θερμοκρασιών στα Επτάνησα.
• Εντοπισμός των Φυσικών διεργασιών που διαμορφώνουν τις παρατηρούμενες κλιματικές μεταβολές και τάσεις στον ευρύτερο χώρο των Επτανήσων.

Πρόβλεψη της κλιματικής συμπεριφοράς της βροχόπτωσης και της θερμοκρασίας στην περιοχή των Επτανήσων κατά την επόμενη εκατονταετία, από ομάδα κλιματικών μοντέλων, με έμφαση στις τάσεις πλημμυρικών επεισοδίων και ξηρών περιόδων.

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες

• Συλλογή των διαθέσιμων επίγειων Μετεωρολογικών παρατηρήσεων για τα Επτάνησα, σε βάθος ως και 130 ετών.
• Μαθηματική και Στατιστική διάγνωση της υφιστάμενης και παρελθούσης κλιματικής μεταβλητότητας της βροχόπτωσης και της θερμοκρασίας στα Επτάνησα κατά τα τελευταία 130 έτη, καθώς και των φυσικών αιτιών της.
• Πρόβλεψη, μέσω Μαθηματικής προσομοίωσης υψηλής χωρικής ανάλυσης (10 km), της κλιματικής μεταβλητότητας στα Επτάνησα και την ευρύτερη περιοχή του Ιονίου, με βάση τρία, νέας γενιάς, κλιματικά μοντέλα.

Μαθηματική και Στατιστική ανάλυση των συχνοτήτων εμφάνισης και των χαρακτηριστικών των προβλεπόμενων επεισοδίων έντονων βροχοπτώσεων και υψηλών θερμοκρασιών στα Επτάνησα.

Παραδοτέα:

• Π 2.1.2.α : Χαρτογραφική απεικόνιση της ετήσιας, εποχιακής και μηνιαίας συμπεριφοράς της Βροχόπτωσης, των ξηρών περιόδων, και της Θερμοκρασίας στα Επτάνησα (με βάση τις ιστορικές χρονοσειρές από το 1893 και μετά).
• Π 2.1.2.β : Αποτελέσματα της προβλεπόμενης εξέλιξης της βροχόπτωσης και της θερμοκρασίας στα Επτάνησα μέσω τριών κλιματικών μοντέλων υψηλής χωρικής ανάλυσης (τεχνική αναφορά, ψηφιακά αρχεία αριθμητικών αποτελεσμάτων, χαρτογραφική ανάλυση σε ετήσια και εποχιακή βάση) [2].
• Π 2.1.2.γ : Στατιστικά χαρακτηριστικά των επεισοδίων πλημμυρικών βροχοπτώσεων, ξηρών περιόδων, και υψηλών θερμοκρασιών των Επτανήσων κατά το παρελθόν και στο μέλλον (τεχνική-επιστημονική αναφορά με βάση τα αποτελέσματα των κλιματικών μοντέλων).