Αναγνώριση και αντιστοίχιση τύπων καύσιμης ύλης και δημιουργία νέων Μοντέλων Καύσιμης Ύλης (ΜΚΥ)

Πραγματοποιείται αναγνώριση των τύπων δασικής καύσιμης ύλης που καλύπτουν σημαντική έκταση στο Ιόνιο και εκτίμηση της καύσιμης δασικής βιομάζας. Σε συνδυασμό με τα μετεωρολογικά και κλιματικά δεδομένα του Ιονίου, γίνεται αντιστοίχιση των τύπων καύσιμης ύλης με τα υπάρχοντα μοντέλα (ΜΚΥ) και στις περιπτώσει που δεν υπάρχει ικανοποιητική αντιστοίχιση, κατασκευάζονται νέα τοπικά ΜΚΥ, όπως πχ. για τα είδη Cistus στη Ζάκυνθο.

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

• Η μείωση των σφαλμάτων κατά την περιγραφή των δασικών καυσίμων, τα οποία αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα δεδομένα εισόδου στα μοντέλα και τα συστήματα πρόβλεψης της συμπεριφοράς των δασικών πυρκαγιών.
• Η δημιουργία χρήσιμων εργαλείων για τους εμπλεκόμενους φορείς για την αποτελεσματική πρόληψη και κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών.

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες

• Καταγραφή και αναγνώριση των τύπων βλάστησης
• Ταξινόμηση δορυφορικών εικόνων
• Χάρτες τύπων βλάστησης και δασικών καυσίμων
• Σχεδιασμός ΜΚΥ λαδανιάς
• Λήψη απαραίτητου αριθμού δοκιμαστικών επιφανειών Cistus sp. (Λαδανιά) στη Ζάκυνθο, για τον υπολογισμό της ξηρής βιομάζας και τη δημιουργία του τοπικού ΜΚΥ.
• Δημιουργία τοπικού ΜΚΥ

Παραδοτέα:

• Π 2.1.4 : Τεχνική – επιστημονική αναφορά για την αναγνώριση και αντιστοίχιση των τύπων καύσιμης ύλης - Χάρτες δασικών καυσίμων - Φωτογραφικές κλείδες καύσιμης ύλης για το Ιόνιο – Δημιουργία τοπικού ΜΚΥ για τα είδη Cistus sp. στη Ζάκυνθο