Εκτίμηση δασικής βιομάζας με τηλεπισκοπικές μεθόδους

Πραγματοποιείται εκτίμηση της δασικής βιομάζας με τη χρήση τηλεπισκοπικών μεθόδων. Η εργασία αυτή υλοποιείται για πρώτη φορά σε οικοσυστήματα της Μεσογείου με πιλοτική εφαρμογή στο νησί της Ιθάκης. Αναπτύσσονται οι κατάλληλοι αλγόριθμοι, βάσει των οποίων υπολογίζεται η υπάρχουσα βιομάζα σε κάθε περιοχή, με αποτέλεσμα τον καλύτερο σχεδιασμό για πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Παράλληλα κατασκευάζονται χάρτες δασικής βιομάζας για την περιοχή έρευνας.

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

• Η εφαρμογή μιας νέας μεθοδολογίας για την εκτίμηση της δασικής βιομάζας με χρήση τηλεσκοπικών μεθόδων, σε νησί των Επτανήσων (Ιθάκη), με στόχο την επέκταση σε όλα τα Επτάνησα.
• Η δυνατότητα εύκολης επικαιροποίησης της δασικής βιομάζας

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες

• Λήψη φασματικών υπογραφών και δεδομένων πεδίου
• Ταξινόμηση και ανάλυση δορυφορικών εικόνων
• Δημιουργία αλγορίθμων για τον υπολογισμό της δασικής βιομάζας
• Δημιουργία χαρτών δασικής βιομάζας για την περιοχή μελέτης

Παραδοτέα:

Π 2.1.5 : Τεχνική – επιστημονική αναφορά για τη δασική βιομάζα της περιοχής μελέτης, στην οποία περιλαμβάνονται χάρτες δασικής βιομάζας.