Σενάρια έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιών

Πραγματοποιείται πρόβλεψη και εκτίμηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών και ο εντοπισμός των περιοχών και των περιπτώσεων όπου οι δασικές πυκαγιές αναμένεται να εκδηλώσουν μη προβλέψιμη ή εκρηκτική συμπεριφορά. Γίνεται σχεδιασμός σεναρίων έναρξης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με βάση την ανωτέρω ανάλυση (πιθανότητες, κατανομή ενάρξεων στο χώρο και τον χρόνο, πιθανά σενάρια κίνησης πυρκαγιών) καθώς και με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα των σταθμών του Ιονίου (εκτίμηση αεροδυναμικών επιδράσεων της τοπογραφίας και της ακτογραμμής των Επτανήσων στο πεδίο ανέμου, με βάση τα παρατηρούμενα χαρακτηριστικά του ανέμου από το δίκτυο σταθμών Ιονίου). Εντοπίζονται οι περιοχές στις οποίες θα πρέπει να λάβουν χώρα παρεμβάσεις κατά το στάδιο της πρόληψης ή/και να επιλεγούν προσεκτικά οι τακτικές δασοπυρόσβεσης κατά την καταστολή. Για την πρόβλεψη του ρυθμού εξάπλωσης της πυρκαγιάς επιφανείας (ROSsurface), χρησιμοποιούνται αντίστοιχα ΜΚΥ ως δεδομένα εισόδου στο BehavePlus και στη συνέχεια οι προβλέψεις του BehavePlus προσαρμόζονται στις αναμενόμενες πραγματικές τιμές, με τη χρήση των κατάλληλων εξισώσεων. Για τα σενάρια πρόβλεψης θα οριστούν, μετά από επισκέψεις στο πεδίο, πιθανά σημεία έναρξης πυρκαγιάς, σε συνδυασμό με τις κλιματικές συνθήκες του Ιονίου (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ένταση του ανέμου), της τοπογραφίας των νησιών, και της καύσιμης ύλης. Γίνεται υπολογισμός του ROSsurface της κεφαλής και του ROS των πλευρικών και της πτέρνας της πυρκαγιάς. Τα πιθανά σενάρια θα καλύψουν σημεία υψηλής επικινδυνότητας του Ιονίου.

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

• Πρόβλεψη και εκτίμηση της συμπεριφοράς των δασικών πυρκαγιών στο Ιόνιο (ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών), μέσα από σενάρια ενδεχόμενων πυρκαγιών, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιβαλλοντικές και κλιματικές παραμέτρους, για τον εντοπισμό κυρίως των περιοχών υψηλής επικινδυνότητας, στις οποίες οι πυρκαγιές αναμένεται να εκδηλώσουν εκρηκτική, ή μη προβλέψιμη συμπεριφορά.

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες

• Δημιουργία χαρτών με τα πιθανά σημεία έναρξης και εξάπλωσης και συμπεριφοράς δασικής πυρκαγιάς
• Εντοπισμός και καταγραφή σημείων ασφάλειας για τους εμπλεκόμενους
• Εντοπισμός σημείων επέμβασης για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς

Παραδοτέα:

Π 2.1.6 : Τεχνική αναφορά/μελέτη, στην οποία θα περιγράφεται η αναμενόμενη συμπεριφορά των δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τον υπολογισμό της καύσιμης ύλης, της τοπογραφίας και τα μετεωρολογικά δεδομένα των σταθμών του Ιονίου. Θα αναδεικνύονται τα πιθανά σημεία έναρξης, σημεία αποτελεσματικής αντιμετώπισης και ασφαλείς θέσεις για τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς. Θα παραχθούν χάρτες με τα σενάρια πιθανής έναρξης και εξάπλωσης δασικής πυρκαγιάς.