Σχεδιασμός για τηv πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στα Επτάνησα

Στο ΠΕ 2.1.7 πραγματοποιείται

• Αναγνώριση των σημαντικότερων οικιστικών περιοχών που (βάσει των σεναρίων και σειράς κανόνων) έχουν μεγάλη πιθανότητα να εκτεθούν σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά
• Εκτίμηση της τρωτότητας επιλεγμένων αστικών και φυσικών περιοχών των Επτανήσων
• Αξιολόγηση πιθανότητας δευτερογενών καταστροφών και δυναμικού φυσικής αποκατάστασης
• Σχεδιασμός και προτάσεις μέτρων πρόληψης, στο σύνολο ενος νησιού και ειδικά για τους οικισμούς που βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο
• Διάχυση των αποτελεσμάτων του προληπτικού σχεδιασμού στους ενδιαφερόμενους φορείς της Ζακύνθου

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

• Η καταγραφή και εκτίμηση της τρωτότητας των αστικών και φυσικών περιοχών της Ζακύνθου, των δευτερογενών καταστροφών και του δυναμικού της φυσικής αποκατάστασης
• Ο λεπτομερής σχεδιασμός πρόληψης πυρκαγιών στη Ζάκυνθο, με βάση τα αποτελέσματα των δράσεων 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7.
• Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών με την εθελοντική τους συμμετοχή τους σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και έγκαιρης ενημέρωσης σε περίπτωση που αντιληφθούν έναρξη δασικής πυρκαγιάς.

Παραδοτέα:

Π 2.1.7 : Τεχνική αναφορά – Εκτίμηση της τρωτότητας σε αστικές και φυσικές περιοχές της Ζακύνθου (το πλέον πυρόπληκτο νησί των Επτανήσων) και λεπτομερής σχεδιασμός για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Προτεινόμενες παρεμβάσεις και μέτρα διαχείρισης για τη μείωση του κινδύνου και των καταστροφών από πιθανή πυρκαγιά.